VOP

Všeobecné obchodné podmienky pre kamenné koberce

Všeobecné zmluvné podmienky

Obchodný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom, teda spoločnosťou SilverCorp s.r.o vzniká uzavretím Zmluvy o dielo na základe objednávky podpísanej zo strany objednávateľa a akceptovanej zo strany zhotoviteľa. Zmluvné podmienky sú záväzné a ich zmena je možná iba písomnou formou.

Ceny a platby

Cena za dielo sa stanovuje individuálne v závislosti od požadovaných výkonov a uvedená cena predstavuje brutto cenu vrátane príslušnej DPH. Cena diela musí byť zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasená v rámci kontraktačného procesu (pozri vyššie).

Omeškanie alebo odmietnutie plnenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa

V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania plnenia zmluvných podmienok v zmysle uzatvorenej zmluvy, a to predovšetkým pokiaľ ide o úhradu ceny diela alebo jej časti a dôjde k márnemu uplynutiu dodatočnej lehoty, ktorú mu zhotoviteľ poskytne alebo v prípade, že objednávateľ definitívne odmietne plnenie záväzných zmluvných podmienok, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody vo výške poskytnutej zálohy, ktorá predstavuje 30% z kúpnej ceny. V prípade, že je tovar už na sklade zhotoviteľa a / alebo objednávku u dodávateľa nie je možné stornovať, predstavuje náhrada škody 80% z kúpnej ceny.

Dodanie diela

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na rozdiely a odchýlky v štruktúre a farbe alebo veľkosti kameniva v porovnaní so vzorkou, prípadne s predchádzajúcimi dodávkami. Objednávateľ berie na vedomie, že nie je technicky možné zabezpečiť opakované dodávky úplne totožného kameniva. To platí predovšetkým vo vzťahu ku plochám a / alebo dodatočne vyhotoveným plochám z mramorovej drviny a iných prírodných kameňov.

Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodávkou, je objednávateľ povinný stanoviť mu primeranú lehotu na výkon plnenia alebo dodatočného plnenia, pričom je pri stanovení lehoty plnenia potrebné zohľadniť dodacie lehoty dodávateľov, najmä pokiaľ ide o špeciálne farebné odtiene.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo v prípade, že predmet Zmluvy o dielo nemôže byť zo strany výrobcu dodaný a náhradné plnenie by bolo možné len za vynaloženia neúmerných a neúnosných nákladov a / alebo v prípade, že na strane zhotoviteľa vznikli iné neprekonateľné prekážky v plnení, ktoré sa v čase uzavretia zmluvy nedali predpokladať. Zhotoviteľ obratom vráti všetky platby, ktoré objednávateľ poskytol.

Pri dovoze materiálu je potrebné zabezpečiť prístup obvyklými prostriedkami do objektu vrátane všetkých vchodov a schodísk až do bytu/domu. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby plnenie bolo umožnené.

Nároky z vád diela

Zhotoviteľ dodá tovar bez inžinierskych, výrobných a materiálových vád. Nároky na vady, ktoré sú spôsobené prirodzeným opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním zo strany objednávateľa sú vylúčené.

V prípade, že je zo strany zhotoviteľa nevyhnutné dodatočné plnenie za účelom odstránenia vady, je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebný čas a možnosť k realizácii dodávky v mieste plnenia t.j. i v jeho byte/dome.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovaru je až do jeho úplného zaplatenia majetkom zhotoviteľa.

Montáž a ďalšie práce

Zamestnanci zhotoviteľa nie sú oprávnení a povinní vykonávať práce nad rámec zmluvne dohodnutej dodávky diela.

Záruka 

Platia ustanovenia nového Občianskeho zákonníka so zárukou v trvaní 24 mesiacov.